Mikas povolil presun cudzích vojsk

Čierny, červený, či ružový okres, to nehrá rolu…

Bratislava 5. februára (TASR) – Ministerstvo obrany (MO) SR upozorňuje obyvateľov Slovenska, že od pondelka 8. februára do nedele 14. februára je cez územie SR plánovaných deväť cestných presunov zahraničných spojeneckých ozbrojených síl. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.

„Konkrétne pôjde o presun amerických a poľských vojakov. Rezort obrany zdôrazňuje, že tranzity boli riadne schválené v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR,“ uviedla hovorkyňa.

V rovnakom období sa uskutočnia tiež cestné presuny techniky Ozbrojených síl SR na trasách Sliač – Zemianske Kostoľany a späť, Zemianske Kostoľany – Martin a späť, ako aj na trase Sliač – Trenčín a

PANDÉMIA PONÚKA JEDINEČNÚ PRÍLEŽITOSŤ NAVŽDY OBMEDZIŤ SLOBODU POHYBU

Toto je, samozrejme, jedna zo základných častí Agendy 2030. Asi pred šiestimi mesiacmi som poukázal na to, že architekti Agendy 2030 sa zhodli na tom, že s ľudstvom by sa dalo manipulovať veľmi slušne a že mnohé z plánovaných krokov Agendy 2030 by sa mohli realizovať oveľa rýchlejšie. Ak sa ľuďom pomysli, že je to pre ich vlastné dobro, spravia čokoľvek. Len o niekoľko mesiacov neskôr sa konal samit OSN,na ktorom sa diskutovalo o vykonávaní časti plánov Agendy 2030. Na urýchlenie tejto agendy sa majú použiť obmedzenia pohybu, na ktoré si väčšina ľudí zvykla. Rovnako ako si zvykli na určité obmedzenia týkajúce sa obchodov, reštaurácií alebo služieb, zvyknú si aj na to, že príroda pre nich nebude k dispozícii. Ak nemáte vlastnú záhradu, zabudnite na výlety do lesa. Ak máte chatu na mieste, ktoré patrí do zakázanej zóny, stratíte ju. Žijete v odľahlej oblasti pri lese? Vysťahujú ťa. Myslíš, že je to nezmysel? Nie, niečo také sa naozaj stane.

EÚ zaviedla koncepciuzón, do ktorých ľudia nesmú vstúpiť. Navrhované opatrenia sú súčasťou záväzných medzinárodných dohovorov podpísaných EÚ. Posledným je „vodcovské opatrenie“, ktoré sa konalo v septembri tohto roku a zatienil ho samit OSN o biodiverzite, na ktorom hlavy štátov alebo predsedovia vlád zo 64 krajín a celej EÚ prisľúbili, že do roku 2030 prijmú naliehavé opatrenia na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Revolučné zmeny, ktoré chcú naši globálni vládcovia presadiť, sú veľmi ďalekosiahle a drasticky ovplyvnia náš každodenný život. Tieto opatrenia sa teraz prijímajú alarmujúcim tempom.

Európska komisia navrhla, aby sa 30 percent pevniny a mora EÚ klasifikovali ako chránené prírodné oblasti, pričom tretina – 10 percent určených oblastí – spadá pod „prísnu ochranu“ (červené zóny), kde vstup v žiadnom prípade nebude povolený.

Ak chcete zistiť, čo to presne znamená, musíte sa pozrieť na technické prílohy. Vstup do týchto oblastí bude zakázaný. Poľovačka bude zakázaná, rovnako ako všetok cestovný ruch, ktorý bude veľmi prísne regulovaný. EÚ zdôraznila naliehavú potrebu, aby členské štáty reagovali na návrh do konca roka.

Valné zhromaždenie OSN zvolalo 30. V zhrnutí záverov samitu sa okrem iného uvádza, že všetky obmedzenia v rámci pandémie Covid-19 vytvorili jedinečnú príležitosť na revolučnú zmenu:

„Pandémia Covid-19 ďalej zdôraznila dôležitosť vzťahu medzi ľuďmi a prírodou. Pripomíname vám, že keď zničíme a ponižujeme biodiverzitu, zvyšujeme riziko šírenia chorôb z voľne žijúcich zvierat na ľudí. Reakcia na pandémiu (obmedzenia a odstávky) poskytuje jedinečnú príležitosť pre globálnu revolúciu. Investovanie do zdravia našej planéty je investíciou do našej vlastnej budúcnosti.“

Na oveľa dôležitejej stretnutí o dva dni skôr to bolo medzinárodné „vodcovské podujatie“, na ktorom sa svetoví lídri zaviazali dodržiavať predtým podpísané dohovory v rámci Agendy 2030. Skutočný význam revolučných zmien sa dostal do centra pozornosti na tejto udalosti.

Mainstreamové médiá túto udalosť takmer ignorovali, a preto jej význam unikol širokej verejnosti, hoci to pravdepodobne bude znamenať ďalekosiahle zmeny v každodennom živote ľudí.

Počas stretnutia, ktoré sa nazývalo „Akcia lídrov pre prírodu a ľudí“, svetoví lídri sľúbili, že do roku 2030 zvrátia stratu biodiverzity. Svetový fond na ochranu prírody (WWF) na svojej webovej stránke uviedol:

„Hlavy štátov alebo predsedovia vlád 64 krajín, ktoré sú rozmiestnené na piatich kontinentoch, ako aj predseda Európskej komisie pre Európsku úniu sa dnes zaviazali, že do konca desaťročia zvrátia stratu prírody. Krajiny, ktoré podporujú tento záväzok, predstavujú viac ako 1,3 miliardy ľudí a viac ako štvrtinu svetového hrubého domáceho produktu.“

WWF tiež vzala na seba prísľub prírody vedúcich predstaviteľov:

„Svetoví lídri jednotní vo svojej náhone zvrátiť stratu biodiverzity do roku 2030 v súlade s predtým stanovených cieľmi trvalo udržateľného rozvoja „Agenda 2030″ sľubujú, že v nasledujúcich desiatich rokoch prijmú naliehavé opatrenia na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. Prichádza niekoľko dní pred samitom OSN o biodiverzite a vysiela silný a jednotný signál, že svet musí zvýšiť svoje ambície zastaviť a zvrátiť prírodné straty v prospech ľudí a prírody a bojovať proti zmene klímy.“

Jednou zo zmlúv, ktorá slúži ako základ ochrany prírody, je Dohovor o biologickej diverzite (CBD), ktorý bol prijatý v roku 1992.

Dohovor má tri hlavné ciele:

„Zachovanie biodiverzity, trvalo udržateľné využívanie jej zložiek a spravodlivé rozdelenie prínosov pochádzajúcich z genetických zdrojov. Cieľom je vypracovať národné stratégie na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biodiverzity . Je to preto kľúčový dokument pre „trvalo udržateľný rozvoj“, ktorý je zase kľúčovou koncepciou napríklad v Agende 2030, ktorú sa svetoví lídri zaviazali dodržiavať v roku 2015.“

Dohovor o biologickej diverzite podpísalo 153 štátov a potom EHS na konferencii v Riu na samite o Zemi, ako sa niekedy nazýva. Bol to samit OSN o životnom prostredí a trvalo udržateľnom rozvoji, ktorý sa konal v Roku 1992 v Riu de Janeiro.

Zmluva má len 28 strán a veľmi pripomína 17 „globálnych cieľov trvalo udržateľného rozvoja“ v Agende 2030, takže je akýmsi predchodcom tohto záväzného dokumentu.

Príkladom zákernosti tohto dokumentu je článok 8a: „Vytvoriť systém chránených oblastí alebo zón, v ktorých sa musia prijať osobitné opatrenia na ochranu biodiverzity.“ Tento článok sa zdá byť neškodný, ale existuje značné obmedzenie pohybu, najmä v krajinách ako USA, Kanada a krajiny EÚ.

Je to preto, že rovnako ako v prípade mnohých podobných dohovorov , napríklad Agendy 2030,základná zmluva obsahuje aj ďalšie dokumenty o riadení, ktoré poskytujú podrobnejšie informácie o tom, k čomu sa všetky krajiny zaviazali v praxi.

Okrem toho sa dokumenty o správe často vydávajú až po tom, ako boli poskytnuté podpisy, čo znamená, že signatári ich nemôžu čítať, aj keď chcú. Mnohé ďalšie dokumenty sa postupne pridávajú na rôzne nadväzujúce stretnutia, ktoré sa často stávajú záväznými.

Bloky, ktoré znamenajú vymedzené územia, vyžadujú, aby národy regulovali a blokovali veľké časti svojich území pred ľudskou činnosťou. Tieto bloky sú rozdelené do šiestich rôznych kategórií:

I. Prísne chránené prírodné rezervácie/oblasti, v ktorých sa môže vykonávať len výskum, prístup verejnosti je zakázaný

II. Národné parky, v ktorých nie je možné využívať suroviny a je povolená výlučne prísne kontrolovaná rekreácia bez možností bývania

III. Národné pamiatky/prírodná pôda – menšie plochy

IV. Oblasť riadenia biotopov/druhov – oblasti špecifické pre jednotlivé druhy, ktoré si môžu vyžadovať osobitný ľudský zásah na ich zachovanie

V. Chránená krajina a morská scenéria – cestovný ruch je povolený, ale len v prípade, že je možné zabezpečiť harmonickú interakciu s človekom

VI. Oblasť chránená zdrojmi – veľké, väčšinou nezmenené oblasti, kde je povolená ťažba prírodných zdrojov.

Kľúčové oblasti voľne žijúcich živočíchov budú mať zase okolité nárazníkové zóny proti ľudskému vplyvu a aktivite a budú prepojené zavedenými koridormi, aby sa voľne žijúce zvieratá mohli pohybovať medzi rôznymi „blokmi“. To nevyhnutne povedie k tomu, že oblasti ľudskej činnosti a bývania – v neposlednom rade vo vidieckych oblastiach – budú rozdelené týmito koridormi a v praxi uzavreté týmto systémom chránených oblastí. Obyvatelia území budú nútení odísť.

Projekt predstavuje celkovo 21 „bioregiónov“, ktoré sú podriadené trom celkovým zónam. Sú to:

Červená zóna: Divoká príroda, označená ako biotopy pre rastliny a zvieratá. Ľudia budú prísne zakázaní, rovnako ako zákazy bývania alebo rekreácie.

Žltá zóna: Nárazníkové zóny obklopujúce oblasti divokej prírody. V tejto zóne bude povolená veľmi obmedzená a prísne kontrolovaná ľudská činnosť, ale nebude možné žiť ani tu.

Zelená zóna: Zóny spolupráce, jediné zóny, kde môžu ľudia žiť.

V dokumente Global Assessment of Biodiversity management sa uvádza, že projekt Wildlands chce „rozšíriť biotopy a koridory tak, aby pokrývali až 30 percent povrchu pôdy v USA. Aj keď to platí pre Spojené štáty, je to pozoruhodne podobné tomu, čo EÚ uviedla ako podiel pôdy EÚ, ktorý sa má chrániť – jedna tretina.

Ak sa tieto plány zrealizujú, milióny Európanov, najmä obyvatelia vidieka, budú musieť byť násilne presídlení zo svojich domovov.

Na mape nižšie môžete vidieť, ako sa každá zóna už plánuje v USA, pričom rovnaký pomer farieb je aj v EÚ. Čierna sú mestá a menšie obce, kde môžete žiť bez obmedzení, iné – pozri vyššie. Rovnaký pomer farebných zón by mal byť v EÚ (každý členský štát musí vyčleniť 30 % územia, ako sa stanovilo v dohode o samite OSN, ktorá je pridaná do Agendy 2030):

Ako vidíte, už nebude veľa miest, kde sa ľudia budú môcť voľne pohybovať. Cestovanie medzi zelenými zónami nebude možné ani z dôvodu červených, nepriechodných koridorov. Osobitné cestovné povolenie zodpovedajúce „pasom“ už bolo navrhnuté, ale tieto sa budú udeľovať len v obmedzenej oblasti a pre žlté zóny, nie pre červené. Ľudia budú úplne vylúčení z červených zón, veľmi zriedkavo v žltých zónach. Preto sa môžete dostať do iných zelených zón len vtedy, ak nie je potrebné vyliezť úplne nepriechodné červené zóny na ceste.

Blázon, však? Ale väčšina ľudí bude opäť veriť, že je to všetko pre ich vlastné dobro …

Všimli ste si, aký nezmysel je presvedčiť ľudí, že tieto uzavreté zóny sú pre ich vlastné dobro? Okrem iného sa má stať, aby sa choroby voľne žijúcich zvierat neprenášajú z týchto miest na ľudí. Takže preto globalisti prišli s faktom, že netopier alebo struk spôsobil najhoršiu pandémiu všetkých čias?? Aby ľudia mohli lepšie prijať toto odôvodnenie obmedzenia slobody pohybu zo strachu pred ďalšou údajne smrteľnou pandémiou?

Na záver si spomínam na pasáž z dokumentu, ktorý zverejnili architekti Agendy 2030 ešte v júni tohto roku:

„Počas tejto krízy sme boli svedkami toho, že v extrémnych situáciách by sa mohli prijať extrémne opatrenia a občania boli ochotní ich zaviesť, aby niečo zmenili.“

Čo ešte ľudstvo znamená od takzvaných „elít“? Zdá sa, že čokoľvek…

Zdroj: davdva.sk / voxpopuliblog.cz

Našli ste chybu, alebo máte tip na zaujímavý článok? Napíšte nám na redakcia@magazinslovensko.online

Tento príspevok prinášame čitateľom internetového časopisu MAGAZÍN Slovensko v rámci rubriky 
PRÍSPEVKY ČITATEĽOV – BEZ CENZÚRY

VYHLÁSENIE: 
Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva MAGAZÍN Slovensko. Zodpovednosť za obsah článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo MAGAZÍN Slovensko nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. MAGAZÍN Slovensko dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@magazinslovensko.online.
UPOZORNENIE:
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

One thought on “Mikas povolil presun cudzích vojsk

  • 6. februára 2021 at 10:19
    Permalink

    Ak je zverejnená mapa USA o zakázaných zónach, prečo nie je zverejnená aj mapa Slovenska o zakázaných zónach.

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

%d blogerom sa páči toto: