Veľa otáznikov v justícii

Prinášame Vám vyjadrenie sud­ky­ne Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve Mgr. Mar­ce­li Ko­so­vej k situácii nie len v justícii:

Má­me rôz­ne nas­ta­ve­nia cit­li­vos­ti gom­bí­kov, kto­ré v nás za­pnú pot­re­bu rea­go­vať a ke­dy rea­go­vať. Čo je úlo­hou sud­cov? Iba sú­diť? Ke­dy je ten správ­ny čas oz­vať sa? A ako sil­no? Kto ur­ču­je, ke­dy nie je v po­riad­ku ml­čia­ca väč­ši­na a ke­dy je?

Po­mô­žem si ci­tá­tom z kni­hy Já­na Mar­ko­ša Me­dzi dob­rom a zlom: „Nik­to z nás ne­mô­že o se­be po­ve­dať, že sto­jí pev­ne na stra­ne dob­ra, že má pres­ný, de­fi­ni­tív­ny kom­pas, kto­rý ho vždy ochrá­ni pred chy­ba­mi a zly­ha­nia­mi… žiad­ny mi­nu­lý prí­beh člo­ve­ka ne­ga­ran­tu­je, že sa ten­to muž či že­na i v sú­čas­nom oka­mi­hu či v bu­dúc­nos­ti roz­hod­nú dob­re… ba čo viac, pri mno­hých hod­no­to­vých roz­hod­nu­tiach do­kon­ca ani spät­ne ne­vie­me po­ve­dať, či sme sa roz­hod­li správ­ne…“

Sud­co­via, kto­rí sa ozý­va­li v mi­nu­los­ti, sú te­raz z poh­ľa­du vy­ššie ci­to­va­né­ho v bu­dúc­nos­ti, kto­rá mož­no uká­za­la, či to bo­lo správ­ne. Ak bo­lo a za­cho­va­li sa čes­tne a od­váž­ne, zna­me­ná to, že ma­jú už „pa­tent“ na po­sú­de­nie, kto je te­raz čest­ný a od­váž­ny? Sú auto­ma­tic­ky pre svo­je mi­nu­lé roz­hod­nu­tia ga­ran­tmi správ­ne­ho pos­to­ja v sú­čas­nos­ti? Má sud­ca, kto­rý sa oz­val „až te­raz“ prá­vo oz­vať sa? Po­mô­že hru­bá čia­ra? Kam za­ra­diť ml­čia­cu väč­ši­nu? Pod čia­ru či nad ňu?

Tak. Čo s tým? Ma­jú sa sud­co­via vy­jad­ro­vať? Ale­bo je to po­li­ti­zá­cia jus­tí­cie? Ale­bo je po­li­ti­zá­cia jus­tí­cie to, na­čo rea­gu­jú? Ve­ľa otáz­ni­kov.

Som člen­ka Súd­nej ra­dy SR, zvo­li­li ma sud­co­via. Aj pre­to je mo­jou po­vin­nos­ťou sa vy­jad­ro­vať k sta­vu jus­tí­cie. Nie k jed­not­li­vým roz­hod­nu­tiam sú­dov. Mo­je ná­zo­ry /resp. žiad­ne­ho čle­na ra­dy/ ne­mô­žu byť zve­rej­ňo­va­né na strán­ke súd­nej ra­dy, le­bo, ako mi bo­lo vy­svet­le­né, tá­to je ur­če­ná na uz­ne­se­nia ce­lej súd­nej ra­dy a pub­li­ko­va­nie ná­zo­rov pá­na pred­se­du Súd­nej ra­dy SR.

A má­me tu prob­lém. A ďal­šie otáz­ni­ky.

Má sa pred­se­da súd­nej ra­dy vy­jad­ro­vať ku kon­krét­nym /nep­rá­vop­lat­ným/ roz­hod­nu­tiam sú­dov? Potvr­dzo­vať ich ob­sah ale­bo ich spo­chyb­ňo­vať, a tým aj sud­cov, kto­rí roz­hod­nu­tie vy­hlá­si­li? Má k to­mu le­gi­ti­mi­tu, le­bo nie je sud­ca /ale­bo je?/, ale zvo­le­ný do súd­nej ra­dy parla­men­tom? Má sa vy­jad­ro­vať k to­mu, či je správ­ne roz­hod­nu­tie pre­mié­ra /po­li­ti­ka/ dať otes­to­vať ce­lý ná­rod? Mys­lím si, že ne­má.

Ke­by sa pán pred­se­da vy­jad­ril o pot­re­be reš­pek­to­va­nia roz­hod­nu­tí sú­dov, bo­lo by to v po­riad­ku. Je to však inak.

Bez zna­los­ti spi­su sa jed­nak nie je mož­né re­le­van­tne vy­jad­riť k aké­mu­koľ­vek roz­hod­nu­tiu sú­du, a aj ke­by pán pred­se­da trest­ný spis či spi­sy vi­del a mal ich pod­rob­ne naš­tu­do­va­né, nie je súk­rom­ná oso­ba, či no­vi­nár, kto­rý si mô­že uro­biť ná­zor na zá­kla­de me­dia­li­zo­va­ných, či ne­ja­kým „zvláš­tnym“ spô­so­bom zís­ka­ných in­for­má­cií zo spi­su. Vy­jad­ril sa nap­rík­lad k roz­sud­ku, kto­rým bol obž. M.K. os­lo­bo­de­ný spod ob­ža­lo­by, keď uvie­dol, že „ako sud­ca som si po­ve­dal“…. pri­čom dos­pel k zá­ve­ru, kto­rý ve­rej­ne pre­zen­to­val, a kto­rý sme­ro­val k to­mu, že sud­co­via dô­ka­zy vy­hod­no­ti­li nes­práv­ne, le­bo pán pred­se­da súd­nej ra­dy „ne­vi­dí nič, čo by za­kla­da­lo ro­zum­nú po­chyb­nosť, že sku­tok spá­cha­li ob­ža­lo­va­ní…“. K uz­ne­se­niu, kto­rým bol vza­tý do väz­by ge­ne­rál M.L. v člán­ku „Pá­ni po­li­ti­ci, väz­ba Mi­la­na Lu­čan­ské­ho bo­la roz­hod­nu­tím ne­zá­vis­lé­ho sú­du“ ako pred­se­da súd­nej ra­dy uvie­dol, že by „pod­ľa zná­mych fak­tov z tres­tné­ho spi­su roz­ho­dol rov­na­ko ako Špe­cia­li­zo­va­ný trest­ný súd“.

To há­dam nie. Zna­me­ná to, že roz­hod­nu­tie o os­lo­bo­de­ní M.K. ne­bo­lo roz­hod­nu­tím ne­zá­vis­lé­ho sú­du?

Pri­po­mí­nam, že súd­na ra­da má pri­jí­mať opat­re­nia na po­sil­ňo­va­nie dô­ve­ry ve­rej­nos­ti v súd­nic­tvo a pred­se­da súd­nej ra­dy má ko­nať tak, aby ne­bo­la oh­ro­ze­ná dô­ve­ry­hod­nosť súd­nic­tva.

Súd­na ma­pa a zme­na ús­ta­vy ver­zus súd­na ra­da.

Je zná­me, že som kri­tič­kou no­vej súd­nej ma­py /osob­ne mám rad­šej vý­raz re­for­ma jus­tí­cie/. Kri­tič­kou spô­so­bu jej vy­tvo­re­nia, spô­so­bu, ako uz­re­la svet­lo sve­ta, ale pre­dov­šet­kým jej ob­sa­hu. Dô­vo­dy som uvied­la opa­ko­va­ne v mé­diách, na mi­mo­riad­nom za­sad­nu­tí súd­nej ra­dy, na stret­nu­tí čle­nov súd­nej ra­dy s pa­ni mi­nis­ter­kou spra­vod­li­vos­ti a aj vy­pra­co­va­ním ná­mie­tok a vý­hrad ob­siah­nu­tých v ma­te­riá­li „Súd­na ma­pa inak“. Aby ne­doš­lo k omy­lu, som za re­for­mu jus­tí­cie s cie­ľom jej efek­tív­ne­ho fun­go­va­nia hlav­ne k pros­pe­chu všet­kých ob­ča­nov, ale súd­na ma­pa pred­lo­že­ná pa­ni mi­nis­ter­kou spra­vod­li­vos­ti /ako aj zme­ny ús­ta­vy a niek­to­rých zá­ko­nov/ ma­jú k nej na mí­le ďa­le­ko.

Pán pred­se­da súd­nej ra­dy ok­rem iné­ho uvie­dol /napr. dňa 03.01.2021/, že sa pod­ľa ne­ho „za­ča­li v ro­ku 2020 v jus­tí­cii očis­tné pro­ce­sy, ok­rem iné­ho bo­la pri­ja­tá no­ve­la ús­ta­vy a zá­kon o re­for­me súd­nic­tva, kto­ré prip­ra­vi­li pô­du na prak­tic­ké up­lat­ne­nia tých­to pro­ce­sov“. Ako aj, že „mie­ni­me ráz­nej­šie vstu­po­vať do le­gis­la­tív­nych pro­ce­sov tý­ka­jú­cich sa prak­tic­ké­ho uvá­dzania jus­tič­nej re­for­my do prak­tic­ké­ho ži­vo­ta“. Tu sa s pá­nom pred­se­dom opäť nez­hod­ne­me. Ne­mys­lím si to­tiž, že zme­na ús­ta­vy a niek­to­rých zá­ko­nov pris­pe­je k očis­te­niu jus­tí­cie a ze­fek­tív­ni jej fun­go­va­nie. A nič na mo­jom ná­zo­re nez­me­ní ani list, kto­rým pán pred­se­da veľ­mi kri­tic­ky vrá­ta­ne osob­ných úto­kov, rea­go­val v me­ne ce­lej súd­nej ra­dy /bez to­ho, aby sme bo­li o tom vop­red mi­ni­mál­ne in­for­mo­va­ní/ na kri­ti­ku CCJE /Po­rad­ná ra­da európ­skych sud­cov/ k pre­bie­ha­jú­cim zme­nám v jus­tí­cii na Slo­ven­sku, kde kon­šta­to­val, že sud­com nič neh­ro­zí.

Hro­zí. Pres­ne to, čo uvied­la v sta­no­vis­ku CCJE k od­vo­lá­va­niu čle­nov súd­nej ra­dy /váž­ne sa zní­ži ich ne­zá­vis­losť, čo ich ro­bí príl­iš zá­vis­lý­mi na že­la­niach tých, kto­rí ich zvo­li­li ale­bo vy­me­no­va­li, a zba­ví ich tak úlo­hy, kto­rú ma­jú pri sle­do­va­ní cie­ľov ne­zá­vis­lé­ho a efek­tív­ne­ho súd­nic­tva/, k pre­lo­že­niu sud­cu bez súh­la­su aj na súd niž­šie­ho stup­ňa.

CCJE vo vzťa­hu k zme­nám pri tres­tnom stí­ha­ní sud­cov uvied­la, že exis­tu­je ri­zi­ko, že tie­to ús­tav­né zme­ny sú v roz­po­re so zá­sa­da­mi ne­zá­vis­los­ti súd­nic­tva, ale­bo ich po­ru­šu­jú. Sud­co­via mu­sia byť tres­tne zod­po­ved­ní pod­ľa všeo­bec­né­ho prá­va za tres­tné či­ny spá­cha­né mi­mo súd­nej sie­ne. Sud­co­via však mu­sia byť chrá­ne­ní pred nep­ri­me­ra­ným von­kaj­ším vply­vom, na ten­to účel by ma­li mať fun­kčnú /ale iba fun­kčnú/ imu­ni­tu, s vý­nim­kou úmy­sel­né­ho tres­tné­ho či­nu nap­rík­lad pri­jí­ma­nia úp­lat­kov. Ta­ká­to fun­kčná imu­ni­ta ne­vy­lu­ču­je dis­cip­li­nár­ne ko­na­nia pro­ti sud­com za zneu­ži­tie úrad­nej mo­ci /ta­ké­to dis­cip­li­nár­ne pre­vi­ne­nie u nás má­me/. No­vé zne­nie pod­ľa CCJE jed­noz­nač­ne pred­sta­vu­je po­ten­ciál­ne ri­zi­ko ši­ka­nóz­ne­ho tres­tné­ho stí­ha­nia sud­cu, kto­rý je ne­po­pu­lár­ny, ale­bo ve­die k väč­šie­mu /po­li­tic­ké­mu či dis­cip­li­nár­ne­mu/ tla­ku na sud­cov. Boj pro­ti ko­rup­cii by ne­mal na­ru­šiť zá­sa­du ne­zá­vis­los­ti súd­nic­tva.

Zá­ve­rom CCJE nap­rík­lad uvied­la vo vzťa­hu k zru­še­niu súh­la­su Ústav­né­ho sú­du SR s vä­zob­ným stí­ha­ním sud­cu, že ak je stá­le pot­reb­né za­cho­vať ús­tav­né zá­ru­ky pred prí­pad­ným úče­lo­vým stí­ha­ním pred­sta­vi­te­ľov zá­ko­no­dar­né­ho zbo­ru a sud­cov ús­tav­né­ho sú­du zo stra­ny vý­kon­nej mo­ci, pre­čo by tie­to zá­ru­ky ne­ma­li byť za­cho­va­né vo vzťa­hu k sud­com všeo­bec­ných sú­dov.

Tak­že, ako vi­dí­te, hro­zí. Ale hor­šie je, že cez sud­cov je tu hroz­ba aj všet­kým ob­ča­nom, kto­rí sa ke­dy ocit­li či ocit­nú pred sú­dom.

Ce­lop­loš­né tes­to­va­nie.

Je to té­ma pre súd­nu ra­du resp. pred­se­du súd­nej ra­dy? Nie je. A nie len pre­to, ako na­pí­sal pán pred­se­da v člán­ku zve­rej­ne­nom na strán­ke súd­nej ra­dy dňa 30.10.2020, so zá­ve­rom „tak­že sa ide tes­to­vať“, kde v úvo­de uvie­dol „Ne­viem, ani prib­liž­ne, po­sú­diť správ­nosť a uži­toč­nosť ce­lop­loš­né­ho tes­to­va­nia“.

Oč­ko­va­nie.

Je to­to té­ma pre súd­nu ra­du? Na pr­vý poh­ľad tiež nie. Ale. Pa­dol návrh zo stra­ny člen­ky súd­nej ra­dy, aby sme bo­li oč­ko­va­ní ako čle­no­via súd­nej ra­dy pred­nos­tne, na­koľ­ko už bol oč­ko­va­ný aj pán pred­se­da, a je vo ve­rej­nom zá­uj­me, aby sme bo­li všet­ci spô­so­bi­lí vy­ko­ná­vať svo­je kom­pe­ten­cie a súd­na ra­da bo­la pl­ne fun­kčná a efek­tív­na. To váž­ne? Čle­no­via Súd­nej ra­dy SR ma­jú stáť v pr­vej lí­nii jus­tí­cie, ale nie v pr­vom ra­de na oč­ko­va­nie. Ak už niek­to, tak má­me tres­tných sud­cov ok­res­ných sú­dov, kto­rí v rám­ci slu­žieb mu­sia den­no den­ne pri roz­ho­do­va­ní o väz­be byť fy­zic­ky prí­tom­ní pri vý­slu­chu, kde je ob­vi­ne­ný /í/, es­kor­ta, pro­ku­rá­tor, asis­ten­tka či ob­haj­ca. Ta­kú­to mož­nosť by ma­li mať pre­dov­šet­kým oni, na čom sme sa via­ce­rí čle­no­via súd­nej ra­dy zhod­li.

Neod­po­ve­da­la som na všet­ky otáz­ky. Skús­te si od­po­ve­dať aj ne­sud­co­via, len tak pre se­ba. Chce­te jus­tí­ciu, kto­rá bu­de mať zvia­za­né ru­ky na­mies­to očí?

Zdroj: pravnelisty.sk

Našli ste chybu, alebo máte tip na zaujímavý článok? Napíšte nám na redakcia@magazinslovensko.online

Tento príspevok prinášame čitateľom internetového časopisu MAGAZÍN Slovensko v rámci rubriky 
PRÍSPEVKY ČITATEĽOV – BEZ CENZÚRY

VYHLÁSENIE: 
Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva MAGAZÍN Slovensko. Zodpovednosť za obsah článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo MAGAZÍN Slovensko nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. MAGAZÍN Slovensko dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@magazinslovensko.online.
UPOZORNENIE:
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

%d blogerom sa páči toto: